Automatyk–robotyk kluczowy zawód XXI wieku

Politechnika Łódzka na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje w latach 2012 – 2015 projekt Automatyk – robotyk – kluczowy zawód XXI wieku

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) „Szkolnictwo wyższe i nauka”,

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Realizacja projektu polega na specjalnym trybie kształceniu na studiach stacjonarnych kierunku automatyka i robotyka na dwóch Wydziałach Politechniki Łódzkiej: na Wydziale Mechanicznym (WM) oraz na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA).

Uczestnicy tych studiów mają możliwość:

  • otrzymania wysokich stypendiów 1000 zł wypłacanych przez 9 miesięcy w roku – dla 50 % najlepszych studentów w danym roku akademickim. Na I roku stypendia są wypłacane od stycznia 2012 r. według rankingu punktowego obowiązującego przy przyjęciach na studia.
  • opieki ze strony doświadczonych nauczycieli akademickich dla małych grup studenckich
  • fakultatywnego udziału w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki
  • udziału w wizytach studyjnych w instytucjach naukowych, naukowo-badawczych i zakładach wdrażających nowoczesne technologie
  • udziału w projektach zespołowych „Od pomysłu do produkcji” (WM)
  • udziału w projektach zespołowych prowadzonych metodą „Project-based Learning” (WEEIE)
  • udziału w zaawansowanych, ponadprogramowych kursach podwyższających kwalifikacje inżynierskie
  • uczestnictwa w stażach po III roku z dodatkowym wynagrodzeniem dla studentów

Kontakt z grupą projektową:
dr inż. Agnieszka Kobierska
Specjalista ds. koordynacji i przydziału obciążeń na Wydziale Mechanicznym
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, bud. A22, pok.304