Portfolio

dr Jerzy Woźniak
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Rozdziały w recenzowanych publikacjach książkowych

 • Jerzy W. Woźniak Innovation Management – Theory and Practice, (red.) Jerzy Woźniak, rozdz.1. “Innovation management as a factor in the creation of competitive advantage within the enterprise”, rozdz.2. “Methods of testing the innovative potential with in the organization”, Lodz University of Technology, Monographs 2015
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie z. 79, rozdz. 29. Jerzy W. Woźniak Bariery w komunikacji interpersonalnej na stanowiskach pracy, Gliwice 2015
 • Jerzy W. Woźniak Communication competences of managers in the twenty first century, w: „Creative Industry Manager – Technical knowledge + Non-technical skills”, edited by: Kunert O., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012
 • Jerzy W. Woźniak Communication skills of managers, in: „Competencies as constituent of success of modern company”, edited by: Kunert O., Foundation for Competence Promotion, Łódź 2011
 • Jerzy W. Woźniak Kreowanie rozwoju poprzez kulturę, komunikację i etyczne zachowania organizacji, rozdział 22 w „Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – Integracja – Rozwój”, red. Borowiecki R., Jaki A., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
 • Jerzy W. Woźniak Społeczny odbiór pojęć korporacja, ład korporacyjny i kodeks dobrych praktyk wśród wybranej grupy studentów, rozdział 22 w „Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego”, red. Urbanek P., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • Jerzy W. Woźniak Selected Aspects of the Communication Process in the Modern Society w: „The importance of company competence in the strategy of innovative development in the European Union” red. Kunert O., Fundacja Promocji Kompetencji, Łódź 2009
 • Jerzy W. Woźniak Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu usługami, w: „Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi”, red. Pomykalski A., Kaczmarek B., Wydawnictwo Naukowe WSzK, Łódź 2008
 • Jerzy W. Woźniak Etyczne przesłanie kodeksu dobrych praktyk, rozdział 31 w: „Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa”, red. Rudolf St., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • Jerzy W. Woźniak Rola porozumiewania się kadry kierowniczej w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, s.593–601, w: „Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, red. Urbańczyk E., Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007
 • Jerzy W. Woźniak Partycypacja pracownicza w opinii kadry zarządzającej, rozdział 7 w: „Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej”, red. Rudolf St., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 • Jerzy W. Woźniak Analiza aktywności komunikacyjnej kierowników jako czynnik warunkujący efektywność, rozdział 17 w „Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym”, red. Rudolf St., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 • Jerzy W. Woźniak Informacja i komunikacja w procesie restrukturyzacji, s.203-209, w: „Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki”, red. R. Borowiecki, Andrzej Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Jerzy W. Woźniak Empiryczna analiza zachowań komunikacyjnych menedżerów w: „Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania”, red. Kwieciński M., Borowiecki R., Wolters Kluwer Polska, Kraków 2004
 • Jerzy W. Woźniak Informacja i komunikacja jako czynnik zmniejszający ryzyko w pracy menedżera, w: „Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – ryzyko a bezpieczeństwo organizacji”, red. J. Bizon-Górecka, s.363–374, TNOiK Bydgoszcz 2004
 • Jerzy W. Woźniak Problemy zarządzania komunikacją interpersonalną w organizacji, w: „Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju” red. R. Borowiecki, A. Jaki, s.314–324, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa – Kraków 2003
 • Jerzy W. Woźniak Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym w: „Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego”, red. J. Jeżak, tom 1, s. 483-496, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003
 • Jerzy W. Woźniak Etyczne aspekty konkurencji w organizacjach globalnych, s. 196–203, w: „W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencji”, red. M. Moszkowicz, J.L. Czarnota, część II, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003

Publikacje w Zeszytach Naukowych Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

 • Jerzy W. Woźniak Charakterystyka uczestnictwa w kulturze, ZN OiZ nr 27, s. 99-108, Łódź 1996
 • Jerzy W. Woźniak Podstawowe przyczyny zakłóceń procesu komunikacji w organizacji, ZN OiZ nr 27, s.88-98, Łódź 1996
 • Jerzy W. Woźniak Środki masowego przekazu w przedsiębiorstwie, ZN OiZ nr 22, s. 117-129, Łódź 1992

Inne publikacje i referaty

 • Jerzy W. Woźniak Rola komunikacji w kreowaniu rozwoju organizacji, Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 2008
 • Jerzy W. Woźniak Problemy komunikacji menedżerów w przedsiębiorstwach europejskich, FPK 2006 Konferencja Fundacji Promocji Kompetencji pt.: Rola kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie europejskim”, Łódź 2006
 • Jerzy W. Woźniak Проблемы интерперсональной коммуникации в инновационном развитии общества на примере умения слушать – Problemy komunikacji interpersonalnej w innowacyjnym rozwoju społeczeństwa na przykładzie sprawności słuchania , w: „Ekonomika – problemy teorii i praktyki” – zbiór prac naukowych wydanie 219, tom III, s. 702 – 711, Wydawnictwo Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina Dniepropietrowsk 2006
 • Jerzy W. Woźniak Etyka organizacji globalnych, tekst złożony do publikacji w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 2001
 • Jerzy W. Woźniak Ethics – Politics – Organization tekst wygłoszony na 35th World Congress of Sociology of the International Institute of Sociology at Jagiellonian University Kraków, Poland 11-16 July 2001
 • Jerzy W. Woźniak Proces komunikacji interpersonalnej i jego funkcje, tekst złożony do publikacji dydaktycznej Katedry Nauk Humanistycznych PŁ, Łódź 1997
 • Jerzy W. Woźniak Wybrane aspekty procesu komunikacji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie transformacji polskiej gospodarki”, Łódź 1993
 • Jerzy W. Woźniak Problemy uczestnictwa w kulturze, Konferencja Instytutu Organizacji i Zarządzania PŁ oraz TNOiK n. t. „Organizacja w procesie wzrostu efektywności gospodarczej”, Łódź 1990

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim