Portfolio

dr Jerzy Woźniak
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Rozdziały w recenzowanych publikacjach książkowych

 • Jerzy W. Woźniak „Etyczne aspekty konkurencji w organizacjach globalnych”, s. 196 – 203, w: „W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencji”, red. M. Moszkowicz, J.L. Czarnota, część II, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003
 • Jerzy W. Woźniak „Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym” w: „Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego”, red. J. Jeżak, tom 1, s. 483 – 496, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003
 • Jerzy W. Woźniak „Problemy zarządzania komunikacją interpersonalną w organizacji” w: „Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju” red. R. Borowiecki, A. Jaki, s.314 – 324, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa – Kraków 2003
 • Jerzy W. Woźniak „Informacja i komunikacja jako czynnik zmniejszający ryzyko w pracy menedżera”, w: „Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – ryzyko a bezpieczeństwo organizacji”, red. J. Bizon-Górecka, s.363 – 374, TNOiK Bydgoszcz 2004
 • Jerzy W. Woźniak „Empiryczna analiza zachowań komunikacyjnych menedżerów” w: „Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania”, red. Kwieciński M., Borowiecki R., Wolters Kluwer Polska, Kraków 2004
 • Jerzy W. Woźniak „Informacja i komunikacja w procesie restrukturyzacji”, s.203-209, w: „Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki”, red. R. Borowiecki, Andrzej Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Jerzy W. Woźniak „Analiza aktywności komunikacyjnej kierowników jako czynnik warunkujący efektywność”, rozdział 17 w „Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym”, red. Rudolf St., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 • Jerzy W. Woźniak „Partycypacja pracownicza w opinii kadry zarządzającej”, rozdział 7 w: „Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej”, red. Rudolf St., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 • Jerzy W. Woźniak „Rola porozumiewania się kadry kierowniczej w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa”, s.593 – 601, w: „Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, red. Urbańczyk E., Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007
 • Jerzy W. Woźniak „Etyczne przesłanie kodeksu dobrych praktyk”, rozdział 31 w: „Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa”, red. Rudolf St., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • Jerzy W. Woźniak „Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu usługami”, w: ,,Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi”, red. Pomykalski A., Kaczmarek B., Wydawnictwo Naukowe WSzK, Łódź 2008
 • Jerzy W. Woźniak „Selected Aspects of the Communication Process in the Modern Society” w: ,, The importance of company competence in the strategy of innovative development in the European Union” red. Kunert O., Fundacja Promocji Kompetencji, Łódź 2009
 • Jerzy W. Woźniak „Społeczny odbiór pojęć korporacja, ład korporacyjny i kodeks dobrych praktyk wśród wybranej grupy studentów”, rozdział 22 w ,,Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego”, red. Urbanek P., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • Jerzy W. Woźniak „Kreowanie rozwoju poprzez kulturę, komunikację i etyczne zachowania organizacji”, rozdział 22 w „Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – Integracja – Rozwój”, red. Borowiecki R., Jaki A., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
 • Jerzy W. Woźniak „Communication skills of managers”, in: „Competencies as constituent of success of modern company”, edited by: Kunert O., Foundation for Competence Promotion, Łódź 2011
 • Jerzy W. Woźniak „Communication competences of managers in the twenty first century”, w: „Creative Industry Manager – Technical knowledge + Non-technical skills”, edited by: Kunert O., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie z. 79, rozdz. 29. Jerzy W. Woźniak “Bariery w komunikacji interpersonalnej na stanowiskach pracy”, Gliwice 2015
 • Jerzy W. Woźniak „Innovation Management – Theory and Practice”, (red.) Jerzy Woźniak, rozdz.1. “Innovation management as a factor in the creation of competitive advantage within the enterprise”, rozdz.2. “Methods of testing the innovative potential with in the organization”, Lodz University of Technology, Monographs 2015

Publikacje w Zeszytach Naukowych Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

 • Jerzy W. Woźniak „Środki masowego przekazu w przedsiębiorstwie”, ZN OiZ nr 22, s. 117 – 129, Łódź 1992
 • Jerzy W. Woźniak „Podstawowe przyczyny zakłóceń procesu komunikacji w organizacji”, ZN OiZ nr 27, s.88 – 98, Łódź 1996
 • Jerzy W. Woźniak „Charakterystyka uczestnictwa w kulturze”, ZN OiZ nr 27, s. 99 – 108, Łódź 1996

Inne publikacje i referaty

 • Jerzy W. Woźniak „Problemy uczestnictwa w kulturze”, Konferencja Instytutu Organizacji i Zarządzania PŁ oraz TNOiK n. t. „Organizacja w procesie wzrostu efektywności gospodarczej”, Łódź 1990
 • Jerzy W. Woźniak „Wybrane aspekty procesu komunikacji”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie transformacji polskiej gospodarki”, Łódź 1993
 • Jerzy W. Woźniak „Proces komunikacji interpersonalnej i jego funkcje”, tekst złożony do publikacji dydaktycznej Katedry Nauk Humanistycznych PŁ, Łódź 1997
 • Jerzy W. Woźniak „Ethics – Politics – Organization” tekst wygłoszony na 35th World Congress of Sociology of the International Institute of Sociology at Jagiellonian University Kraków, Poland 11-16 July 2001
 • Jerzy W. Woźniak „Etyka organizacji globalnych”, tekst złożony do publikacji w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 2001
 • Jerzy W. Woźniak „Проблемы интерперсональной коммуникации в инновационном развитии общества на примере умения слушать” – Problemy komunikacji interpersonalnej w innowacyjnym rozwoju społeczeństwa na przykładzie sprawności słuchania , w: „Ekonomika – problemy teorii i praktyki” – zbiór prac naukowych wydanie 219, tom III, s. 702 – 711, Wydawnictwo Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina Dniepropietrowsk 2006
 • Jerzy W. Woźniak „Problemy komunikacji menedżerów w przedsiębiorstwach europejskich” FPK 2006 Konferencja Fundacji Promocji Kompetencji pt.: Rola kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie europejskim”, Łódź 2006
 • Jerzy W. Woźniak „Rola komunikacji w kreowaniu rozwoju organizacji”, Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 2008

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim