Portfolio

prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
Zakład Technologii Maszyn

godziny przyjęć

Dorobek naukowy

Monografie

 • Urbaniak M.: System projektowania i oceny ściernic super twardym ze spoiwem żywicznym, monografia profesorska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013
 • Urbaniak M.: System oceny właściwości użytkowych ściernic ceramicznych, praca habilitacyjna, Rozprawy Naukowe z.315, Łódź 2002
 • Urbaniak M.: Wpływ ziarnistości, twardości i struktury ściernic o spoiwie ceramicznym na wybrane parametry oceny roboczej powierzchni ściernicy, praca doktorska, Łódź 1981

Publikacje

 • Rafał Leonarcik, Mirosław Urbaniak: Wpływ wybranych odmian szlifowania na wynik oceny szlifowalności materiałów, Mechanik nr 10/2016, vol. 89, str. 1334-1335
 • Mirosław Urbaniak: Modelowanie konstrukcji przecinaków ściernych diamentowych ze spoiwem żywicznym, Mechanik nr 8-9/2015, vol 88, str. 325-329
 • Ryszard Dębkowski, Mirosław Urbaniak: Wpływ przyspieszenia kątowego ściernic do przecinania na ich wytrzymałość na rozerwanie, Mechanik nr 8-9/2015, vol. 88, str. 90-95
 • Rutkiewicz T., Urbaniak M., Wajszczyk P.: Selected Relationships between Process Magnitudes during Surface Grinding with and without Cooling, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 2 (2012), pp. 117–125, Technical University of Lodz
 • Leonarcik R., Urbaniak M.: Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów, Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej. Wrocław 2012, str. 293-304
 • Leonarcik R., Szajder M., Urbaniak M.: Stanowisko do oceny szlifowalności materiałów, Obróbka ścierna – współczesne problemy, Gdańsk, 2011, str. 289-298
 • Urbaniak M.: Stanowisko oraz metodyka badań tarcia i zużycia w skojarzeniu rolka-rolka, XXX Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna „Zaawansowana Tribologia”, Nałęczów 2009, str. 133-140
 • Szajder Marcin, Urbaniak Mirosław: Samouczący system doboru warunków szlifowania, Wybrane Problemy Obróbki Ściernej, Monografia pod redakcją Cz. Niżankowskiego, Kraków 2008, str. 405-414
 • Kubiak Tomasz, Skowron Marcin, Mirosław Urbaniak: Komputerowa analiza obciążenia spoiwa żywicznego w ściernicach ze ścierniwem supertwardym, Wybrane Problemy Obróbki Ściernej, Monografia pod redakcją Cz. Niżankowskiego, Kraków 2008, str. 355-364
 • Koziarski A., Szajder M., Urbaniak M.: System projektowania operacji szlifowania płaszczyzn, Podstawy i Technika Procesu Szlifowania. Monografia pod redakcją K. E. Oczosia, Rzeszów 2007, str. 279-288
 • Urbaniak M.: Effect of the conditioning of CBN wheels on the technological results of HS 6-5-2 steel grinding, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Quarterly, Vol. VI, No 2/2006, p. 31-39
 • Dariusz Bieliński, Piotr Lipiński, Mirosław Urbaniak, Jacek Jagielski: Influence of ion bombardment on tribological properties of UHMWPE, Tribology Letters, Vol. 23, No 2, August 2006, pp. 139–143
 • Urbaniak M.: Texture identification grinding wheel cutting surface, Advances in Manufacturing Science and Technology, Quarterly, Vol. 30, No 1/2006, p. 79-88
 • Urbaniak M.: Evaluation system for the cutting properties of grinding wheels, Journal of Engineering Manufacture, Proceedings of the I MECH E Part B Vol. 218 No 11/2004, p.1491–1499
 • Urbaniak M.: Modelling of workpiece surface layer state after grinding process, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Quarterly, Vol. II, No. 2, Wrocław 2003, pp. 79 – 89, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Dębkowski R., Urbaniak M.: An Intelligent System of Grinding Conditions Selection, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 26, No. 2, 2002, str. 5-18
 • Dębkowski R., Urbaniak M.: Advisory System for Grinding Operation Planning, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2, No. 1, Wrocław 2002, str. 61–72
 • Urbaniak M: Neural Network Approach to Analyze for Grinding Wheel Cutting Surface, Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of the International DAAAM Symposium, ISBN 3-901509-19-4, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2002, Editor B. Katalinic, Materiały Pokonferencyjne, pp.623-636
 • Urbaniak M.: Model of Potential Cutting Properties of Grinding Wheel Cutting Surface, Materiały The IInd Conf. On Advances in Production Engineering „APE’2001”, Warszawa 2001, Part I, str. 393-402
 • Urbaniak M.: Neural Model of Topography of Grinding Wheel Cutting Surface, Materiały The Int. Conf. Computer Integrated Manufacturing CIM 2001, Zakopane 2001, str. 250-258
 • Małolepszy A., Urbaniak M.: Neural Network Approach for Modelling Grinding Wheel Cutting Surface, Materiały Colloquia in Artificial Intelligence (CAI’2000), Łódź 2000, str. 205-220
 • Koziarski A., Urbaniak M.: Some Conception of the Method Used in the Forecasting of Grinding Process Result, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 23, nr 1, 1999, str. 41-50
 • Urbaniak M., Strumiłło P.: Analysis of Grinding Wheel Cutting Surface using Artificial Neural Networks, Materiały Colloquia in Artificial Intelligence (CAI’98), Łódź 1998, str. 107-116
 • Urbaniak M.: Zastosowanie Metody Maksimum Entropii do analizy widmowej profilu roboczej powierzchni ściernicy, Materiały XIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Warszawa – Wilga 1990, str.39–40
 • Urbaniak M., Dębkowski R.: Mikroskopowa ocena zużycia narzędzi ściernych, Materiały XI Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Łódź 1988, str. 53–59
 • Koziarski A., Bogołębski J., Fiks W., Urbaniak M.: Kompleksowa metoda oceny własności użytkowych ściernic – cz. 2, Materiały VII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Gdańsk 1984, str. 88–97
 • Koziarski A., Bogołębski J., Fiks W., Urbaniak M.: Kompleksowa metoda oceny własności użytkowych ściernic – cz. 1, Materiały VII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Gdańsk 1984, str. 75–87
 • Koziarski A., Gołąbczak A., Urbaniak M.: Charakterystyka metrologiczna i wyniki badań układu dyskretnego profilografowania roboczej powierzchni ściernicy, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Mechanika z. 68, 1984, str. 27–43

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • M. Urbaniak, R. Leonarcik, M. Skowron: Urządzenie pomiarowe, Łódź PŁ, Patent nr 213086 z dnia 17. stycznia 2013
 • M. Urbaniak, A. Markowski: Narzędzie ścierne, Łódź PŁ, Patent nr 205114 z dnia 19. maja 2010
 • M. Urbaniak, A. Koziarski: Sposób dzielenia ziaren diamentowych, patent UP PRL nr 134377 z dnia 06.04.1987
 • M. Urbaniak, W. Niewinowski, R. Wójcik: Przystawka do mikroskopu umożliwiająca planimetrowanie mikropowierzchni, patent UP PRL nr 126075 z dnia 15.08.1985
 • M. Urbaniak, W. Urbaniak: Urządzenie do pomiaru ładunku elektrostatycznego generowanego na płaskich wyrobach włókienniczych, patent UP PRL nr 125634 z dnia 21.02.1986
 • M. Urbaniak, W. Urbaniak, J. Namitkiewicz: Urządzenie do badania stopnia naelektryzowania płaskich wyrobów włókienniczych, wzór użytkowy UP PRL nr 37127 z dnia 29.09.1983
 • M. Urbaniak, A. Koziarski, T. Plaskota: Urządzenie do osadzania diamentu w części chwytowej obciągacza, patent UP PRL nr 99869 z dnia 10.03.1981
 • M. Urbaniak: Końcówka miernicza profilografu, wzór użytkowy UP PRL nr 30620 z dnia 25.10.1979
 • M. Urbaniak, A. Koziarski, A. Gołąbczak: Urządzenie do pomiaru mikronierówności, wzór użytkowy UP PRL nr 30618 z dnia 25.10.1979
 • M. Urbaniak, A. Koziarski, A. Gołąbczak: Urządzenie do pomiaru mikronierówności, wzór użytkowy UP PRL nr 30616 z dnia 25.10.1979
 • M. Urbaniak, A. Koziarski: Obciągacz diamentowy, wzór użytkowy UP PRL nr 28553 z dnia 15.05.1978

Prace dla przemysłu

 • Opracowanie technologii wytwarzania i oprzyrządowania do produkcji płyt szlifierskich i polerskich dla linii produkcyjnych nożyków
 • Opracowanie metodyki badań i oceny właściwości użytkowych ściernic (KORUND)
 • Modernizacja technologii produkcji obciągaczy diamentowych (JOTES)
 • Badania przydatności ściernic ceramicznych z żużla pomiedziowego do szlifowania wybranych materiałów konstrukcyjnych (IMP Warszawa)
 • Badanie i ocena własności użytkowych ściernic ceramicznych o prędkości pracy do 60 m/s (OBR VIS)
 • Projekt oprzyrządowania narzędziowego i technologicznego do intensyfikacji produkcji obudów górniczych chodnikowych
 • Opracowanie technologii i wykonawstwo ostrzenia narzędzi do przemysłu drzewnego (MIKOMAX)
 • Opracowanie technologii, narzędzi i oprzyrządowania do pilotowej produkcji implantów tytanowych
 • Opinie o innowacyjności dla przedsiębiorstw

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim