Portfolio

dr hab. inż. Paweł Leżański
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Monografie

 • Leżański P. „Automatyczne nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego kłowego”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Zeszyty Naukowe Nr 1120, Rozprawy Naukowe, Z. 427, Łódź 2012, ISSN 0137-4834, Stron 163

Publikacje w czasopismach z listy JCR

 • Leżański P., Shaw M.C. „Tool face temperature in high speed milling”, Journal of Engineering for Industry, Trans. of ASME, Vol. 112/2/1990 s. 132-135
 • Leżański P., Rafałowicz J., (submitted by Jędrzejewski J.) „An intelligent monitoring system for cylindrical grinding”, CIRP Annals 1993 Vol.42 nr 1 s.393-396
 • Leżański P. „An intelligent system for grinding wheel condition monitoring”, Journal of Materials Processing Technology, Vol.109 (2001) s. 258-263
 • Leżański P., Piłacińska M. „The dominance-based rough set approach to cylindrical plunge grinding process diagnosis”, Journal of Intelligent Manufacturing, 2016, DOI: 10.1007/s10845-016-1230-1, 24 strony

Publikacje w czasopismach wydanych w Polsce

 • Leżański P., Ornaf A., Teodorczyk J.,  Wrąbel D., Rafałowicz J. „A concept of diagnostic and supervisory system for cylindrical grinding”, Pr. Nauk. Inst. Technol. Bud. Masz. Politechniki Wrocławskiej, 1990 nr 45 Konferencje nr 16: II Scientific School of Supervising and Diagnostics of Machining Systems, s.58-61
 • Rafałowicz J., Leżański P., Ornaf A., Teodorczyk J., Wrąbel D. „Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków”, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej. 1991 nr 49 Konferencje nr 18: Podstawy technologii maszyn’91, s. 320-325
 • Leżański P., Rafałowicz J. „Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków”, Postępy Technologii Maszyn I Urządzeń, 1992 z.2, s.51-63
 • Leżański P. „Monitoring of grinding processes with acoustic emission signal”, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej, 1993 nr 51 Konferencje z.19:  III Scientific School of Supervising and Diagnostics of Machining Systems, s.22-31
 • Leżański P., Rafałowicz J. „An intelligent monitoring system for cylindrical grinding”, Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, 1994 nr 1238 Mech. z.118: International Conference on Computer Integrated Manufacturing. s.7-14
 • Leżański P. „An expert system for cylindrical grinding diagnostics”, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej, 1996 nr 63 Konf. nr 27:  VII Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Thermal Behaviour, Intelligent Diagnostics and Supervising of Machining Systems, s.281-288
 • Leżański P., Lajmert P. „Diagnostics of cylindrical grinding process with acoustic emission signals”, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej, 1998 nr 69 Konf. nr 31: IX Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Manufacturing simulation for industrial use, s. 251-258
 • Leżański P., Lajmert P. „Przydatność sygnału emisji akustycznej w diagnostyce procesu szlifowania wgłębnego”, Inżynieria Maszyn, 1998 R.3 z.4 s.111-121
 • Leżański P., Lajmert P. „An intelligent cylindrical grinding machine”, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. Autom. Politechniki Wrocławskiej, 2000 nr 76 Konf. nr 35: XI Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Design and Optimization of Intelligent Machine Tools, s.117-125
 • Leżański P., Lajmert P. „Inteligentna szlifierka do wałków”, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. Autom. Politechnik Wrocławskiej, 2000 nr 78 Konf. nr 36:  Automatyzacja Produkcji 2000. Wiedza – Technika – Postęp. T.2, s.167-170
 • Leżański P. „Diagnostyka procesu w inteligentnym systemie szlifowania kłowego”, Prac. Nauk. Inst. Tech. Masz. i Autom. Politechniki Wrocławskiej, 2003 nr 84 Konf. z.41: Automatyzacja Produkcji 2003. Nauka – Wiedza – Innowacje. T.1,  s.363-370
 • Leżański P., Lajmert P. „Zastosowanie parametrów krzywej udziału materiałowego do oceny zużycia ściernicy”, Zesz. Nauk. Wydz. Mech. Politechniki Koszalińskiej, 2004 nr 36: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, s.275-282
 • Leżański P. „Ocena przydatności wybranych wielkości procesowych do nadzorowania stanu procesu szlifowania wgłębnego”, Inżynieria Maszyn, 2010 R. 15 z. 4 s. 95-111
 • Lajmert P., Leżański P. „Monitoring of the cylindrical plunge grinding process”, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol 33 nr 3, Poznań 2013, s. 3-15
 • Leżański P. „Architecture of supervisory systems  for subtractive manufacturing processes in industry 4.0 based manufacturing”, Problemy Eksploatacji, 2016 (artykuł zgłoszony do publikacji w lipcu 2016)

Rozdziały w monografiach

 • Leżański P. „A neuro-fuzzy system for diagnostics of cylindrical grinding process”, W: AC’98. Proceedings of the V International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing, red. K. Jemielniak,  Warszawa 1998, s.137-144
 • Leżański P. „An intelligent diagnostic system for cylindrical grinding process”, W: Computer Integrated Manufacturing. Proceedings of the International Conference CIM ’99. Vol.1. WNT Warszawa 1999, s.316-325
 • Rafałowicz J., Leżański P., Lajmert P. „Sterowanie i nadzorowanie procesu szlifowania kołowego wałków”, W: Obróbka Ścierna. Podstawy i Technika. Zbiór prac XXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, red. K. Oczoś, Rzeszów 2000, s.89-117
 • Leżański P. „Model zużycia ściernicy dla potrzeb diagnostyki jej stanu przy szlifowaniu wzdłużnym wałków”, W: M’01. MANUFACTURING Współczesne Problemy Wytwarzania. Konferencja naukowo-techniczna. T.1. Poznań 2001, s.413-420
 • Leżański P. „Diagnostyka stanu ściernicy w szlifowaniu wzdłużnym wałków”, W: Aktualne Problemy Obróbki Ściernej. Zbiór prac XXIV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej. T.1. Kraków 2001, s. 381-388
 • Leżański P., Lajmert P. „An intelligent cylindrical grinding system”, W: Computer Integrated Manufacturing. Proceedings of the International Conference CIM 2001. Vol.1. WNT Warszawa 2001, s.293-302
 • Leżański P., Lajmert P. „An intelligent system for grinding process control and optimization”, W: CAMT. Modern Trends in Manufacturing. Second International CAMT Conference. Wrocław 2003, s.231-238
 • Leżański P., Bartosik D. „Baza wiedzy o procesie szlifowania kłowego wałków”, W: Wybrane problemy obróbki ściernej, red. C. Niżankowski, Bochnia 2008, s. 215-224
 • Leżański P. „Monitorowanie stanu ściernicy z zastosowaniem analizy falkowej”, W: Wybrane problemy obróbki ściernej, red. C. Niżankowski, Bochnia 2008, s. 225-234
 • Leżański P. „Wykorzystanie pomiaru drgań do nadzorowania makrogeometrii CPS”, W: Podstawy i technika obróbki ściernej, red. A. Gołąbczak, B. Kruszyński, Łódź 2010, s. 107-116

Udział w projektach badawczych o charakterze podstawowym

 • Projekt badawczy MNiSW Nr N503 198837 realizowany w Politechnice Poznańskiej „Opracowanie adaptacyjnych metod oceny stanu procesu wytwarzania”
  Wykonawca, 2009-2012
 • Projekt kluczowy programu operacyjnego innowacyjna gospodarka współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju, „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” Zadanie ZB 1.1: „Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych”
  Wykonawca, 2008-2012
 • Projekt badawczy KBN nr PB 4 T07D 014 27, „Hybrydowy system sztucznej inteligencji do optymalizacji warunków szlifowania kłowego wałków” Kierownik, 2004-2007
 • Projekt badawczy KBN nr PB 242 T07 98 14, ”Automatyczny nadzór procesu szlifowania wzdłużnego wałków”, Kierownik , 1998-2000
 • Projekt badawczy KBN Nr 7 T07D 047 08, „Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w sterowaniu i diagnostyce procesu szlifowania”, Wykonawca, 1995-1998
 • Projekt badawczy Komisji Europejskiej MESSINA (Mobile Execution and Surveillance Systems Intended for Nuclear Application) nr F12T-CT92-0029/ERBCIPDCT930444 ”Complex Motion Generation for Multibody Mobile Robots” Wykonawca, 1994-1995
 • Projekt badawczy KBN nr PB 0446/S1/92/03, „Diagnostyka wielosygnałowa i minimalizacja błędu kształtu w procesie szlifowania kłowego wałków”
  Wykonawca, 1992-1994
 • Projekt badawczy CPBP 02.04 „Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków (w tym ACO)” Wykonawca, 1986-1991 (z przerwą 1987-1988)

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym