Portfolio

dr inż. Piotr Zgórniak
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Korecki M., Wolowiec E., Sut M., Brewka A., Stachurski W., Zgórniak P.: „Precision case hardening by low pressure carburizing (LPC) for high volume production”, HTM Journal of Heat Treatment and Materials, 2017, vol. 72, nr 3, str. 175-183.
 • Stachurski W., Zgórniak P., Sawicki J., Przybysz M.: Hardening-related deformations of gear wheels after vacuum carburising and quenching in a 4D quenching chamber, Advances in Science and Technology-Research Journal, 2017, 11(1), str. 237-245, DOI: ISSN: 2299-8624
 • Wolowiec E., Korecki M., Stachurski W., Zgórniak P., Sawicki J., Brewka A., Sut M., Bazel M.: System of single-piece flow case hardening for high volume production, Archives of Materials Science and Engineering, 79/1 (2016), str. 37-44
 • Kuczmaszewski, J., Zagórski, I., Zgórniak, P.: Thermographic study of chip temperature in high-speed dry milling magnesium alloys, Management and Production Engineering review, Volume: 7, Issue: 2, pages: 86-92, Published June 2016, ISSN: 2080-8208, 12 pkt. Publikacje w czasopismach bez IF (lista B MNiSW)
 • Zgórniak, P., Stachurski, W., Ostrowski, D.: Application of thermographic measurements for the determination of the impact of selected cutting parameters on the temperature in the workpiece during milling process, Strojniski vestnik- Journal of Mechanical Engineering, ISSN: 0039-2480, 20 pkt., Impact factor: 0.821. Publikacja w czasopismach z IF (lista A MNiSW)
 • Wojciech Stachurski, Piotr Zgórniak: Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do wyznaczenia temperatury skrawania podczas toczenia stali stopowej 42CrMo4, str. 721/105÷112, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.417A
 • Paweł Lajmert, Bogusław Pisarek, Wojciech Stachurski, Piotr Zgórniak, Bogdan Kruszyński, Tadeusz Pacyniak: Szlifowanie brązu krzemowego BK31 na szlifierce kłowej do wałków, str. 714/231÷236, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.376
 • Radosław Rosik, Anna Grdulska, Piotr Zgórniak: Wpływ sposobu obciągania ściernicy Quantum ze spoiwem Vitrum na parametry opisujące mikrogeometrię powierzchni, str. 715/292÷295, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.387
 • Radosław Rosik, Anna Grdulska, Piotr Zgórniak: Wpływ stopnia zużycia ściernicy na wartości składowych sił szlifowania, chropowatość powierzchni oraz temperaturę w procesie szlifowania płaszczyzn, str. 715/288÷291, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.386
 • Piotr Zgórniak, Wojciech Stachurski: Wykorzystanie laserowego skanera 3D oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej od budowy i oceny modelu koła zębatego, Mechanik 8/9 2014, tom R. 87, płyta CD1, str. 438-450
 • Piotr Zgorniak, Anna Grdulska: Investigation of Temperature Distribution during Milling Process of Az91hp Magnesium Alloys, Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 16, No. 1 (2012), pages: 33–40, (2012)
 • Zgórniak P., Stachurski W.: Determination of systematic errors of 3D printer in order to ensure manufacturing correctness of the prototype, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE, Warszawa, 2010
 • Stachurski W., Midera S., Zgórniak P: Siła skrawania Fc podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych z zastosowaniem wybranych metod chłodzenia i smarowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, przyjęty do druku
 • Kruszyński B., Zgórniak P.,Gawroński Z., Sawicki J.: Enhancement of Gears Fatigue Properties by Modern Thermo-Chemical Treatment and Grinding Process, Mechanics and Mechanical Engineering Vol.12, No. 4 (2008) 389-397 Technical University of Lodz
 • Kruszyński, Zgórniak P: Wpływ szlifowania na naprężenia własne i trwałość kół zębatych, Podstawy i Technika Obróbki Ściernej – Politechnika Rzeszowska 2007
 • Kruszyński, Zgórniak: Influence of Aluminum Oxide and CBN Grinding on Fatigue Strength of Gears, Proceedings of the 5th international scientific conference development of metal cutting DMC 2005 Košice SLOVAKIA (English)
 • Kruszyński B., Midera St., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z.: Fatigue tests of ground gears, Scientific Bulletin of Technical University of Rzeszów; Manufacturing, Measurements and Service of Gears, Rzeszów 2004, (Polish)
 • Kruszyński B., Midera S., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z.: Wpływ rodzaju ściernicy na wytrzymałość zmęczeniową zębów szlifowanych kół zębatych, XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Koszalin 2004, str. 105-110
 • Kruszyński B., Midera S., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z.: Badania zmęczeniowe szlifowanych kół zębatych, Materiały Konferencyjne n.t. Koła zębate, Wytwarzanie, pomiary, eksploatacja, Rzeszów 2004, str 104-111
 • Gawroński Z., Kruszyński B., Sawicki J, Zgórniak P: Modern thermochemical treatment and machining processes of gears, Scientific and Technical Symposium, Bełchatów 2003, (Polish)
 • Kruszyński B., Zgórniak P: An experimental stand for fatigue tests of spur gears, Materiały konferencyjne The 4rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2002 Košice SŁOWACJA
 • Gawroński Z., Kruszyński B., Sawicki J, Zgórniak P: Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i ubytkowej w kształtowaniu trwałości kół zębatych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Zeszyt 1(129) 2002
 • Mroziński St. , Zgórniak P: Projekt i wykonanie przyrządu do badań zmęczeniowych zębów kół zębatych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 188 – KZ2001 Wytwarzanie, pomiary i eksploatacja
 • Kruszyński B. Midera St., Zgórniak P: The method of measurement in situ of effective grinding depth during gear grinding process, Materiały konferencyjne The 3rd international scientific conference development of metal cutting DMC 2000 Kosice SŁOWACJA

Udział w projektach badawczych

 • Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Projekt nr POIR.04.01.04-00-0087/15 Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk Akronim UCM. Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Sawicki (Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ), 2014-2020 – udział własny: wykonawca
 • Projekt RPO – praca badawczo-rozwojowa nt.: Analiza dokumentacji, materiałów, technologii materiałowych oraz technologii wytwarzania oraz badania w ramach umowy zawartej z: P.P.H.U. PROF MET s.c., J. Cieślak, W. Sadowski, 2014 – udział własny: wykonawca
 • Projekt INNOTECH-K1/IN1/5/159396/NCBR/12 – Opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzeń do wysokowydajnego nawęglania próżniowego z funkcją kontroli naprężeń i odkształceń hartowniczych, praca zlecona nt.: „Pomiar odkształceń detali referencyjnych”, 2013-2014 – udział własny: wykonawca
 • Badania realizowane w ramach Projektu Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – udział własny: wykonawca
 • Zaprojektowanie stanowisk emitujących promieniowanie jonizujące. Na zlecenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (zlecenie I-8/65/21/2005/B), 2005 – udział własny: wykonawca
 • Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i zastosowania szlifowania nowoczesnych ściernic CBN 4 T08C 046 23, 2004 – udział własny: wykonawca
 • Wpływ doboru ściernicy na wytrzymałość zmęczeniową zębów kół szlifowanych wg metody Nilesa (promotorski). 4 T07D 041 26, 2004 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku obcym