Do pracowników Instytutu Obrabiarek i TBM PŁ

Szanowni Państwo,
W związku z wiadomością o planowanym powrocie do świadczenia pracy przez pracowników PŁ w miejscu pracy od 25 maja 2020 roku, informuję, że …

utrzymuję dotychczas wprowadzone (zgodnie z moim komunikatem z dnia 17 marca) zasady pracy zdalnej dla nauczycieli akademickich oraz utrzymuję zasady pracy kadry administracyjnej oraz pracowników technicznych w niezmienionej formie z uwzględnieniem wydanych pozwoleń do świadczenia pracy na terenie Uczelni w okresie od 17 marca 2020 roku. Dotychczasowa forma pracy zostaje utrzymana do czasu spełnienia przez Instytut wymagań sformułowanych przez władze PŁ w zakresie przestrzegania nowych zasad BHP i organizacji miejsc pracy na Uczelni.
O terminie i procedurze powrotu do świadczenia pracy na terenie Instytutu powiadomię Państwa odpowiednim komunikatem.
Do tego czasu obowiązuje konieczność uzyskiwania pozwolenia na osobiste przebywanie w miejscu pracy wydawane przeze mnie na piśmie lub w formie komunikacji elektronicznej.
Informuję, że zajęcia dydaktyczne realizowane są nadal w formie kształcenia zdalnego i dlatego bardzo proszę o to, aby bardzo poważnie rozważyć możliwość realizacji dotychczas odkładanych zajęć laboratoryjnych i projektowych w formie zajęć prowadzonych zdalnie (filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne, zajęcia poprzez połączenie ze studentami za pomocą platform internetowych – WIKAMP, TEAMS, webinaria itp.), aby możliwe było przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w tym semestrze.
Proszę również o przeprowadzenie zaliczeń (kolokwiów) i egzaminów w nadchodzącej sesji w formie zdalnej. Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej zostaną opublikowane w jednym z najbliższych Komunikatów Rektora PŁ.
Dziękuję wszystkim Państwu za efektywne włączenie się w tryb pracy zdalnej. Jeśli tylko pozwolą nam warunki – będzie możliwość kontynuowania pracy na terenie Instytutu.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
Dyrektor Instytutu