Skip to main content

Projekty badawcze

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie i współrealizowane z innymi Jednostkami.

Treść (rozbudowana)
Lata 2021-2025

Opracowanie nowego produktu – ortopedycznego miniaturowego ramienia pomiarowego do pomiarów śródoperacyjnych i przygotowanie jego produkcji, numer umowy: POIR.01.01.01-00-0290/21, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, czas realizacji projektu 09.2021-12.2023

0
Lata 2016-2020
 • Przestrzenny skaner laserowy wraz z oprogramowaniem, do zastosowań w nawigacji robotów mobilnych, numer umowy: POIR.04.01.04-00-0040/17, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, czas realizacji projektu 2018-2021
 • Geometryczna, mechaniczna i biofizyczna parametryzacja trójwymiarowych struktur tkanych, nr projektu 2016/23/B/ST8/02041, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12 czas realizacji projektu 2017-2019
 • Projekt wdrożeniowy Inkubator Innowacyjności +: Ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, 04.2017-10.2017
 • Projekt Badawczy: Endoskop o wydłużonym zasięgu przeznaczony do diagnostyki i leczenia całego układu pokarmowego, projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu LIDER VII, okres realizacji 01.2017-12.2019, kierownik projektu dr inż. Łukasz Frącczak, nr projektu: LIDER/20/0106/L-7/15/NCBR/2016
 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2017. Wpływ podawania płynu chłodząco-smarującego, a także różnych parametrów wejściowych na topografię warstwy wierzchniej oraz temperaturę w procesie szlifowania i frezowana materiałów trudnoskrawalnych, kierownik projektu dr inż. Radosław Rosik, 2017
 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2016 Wpływ optymalizacji podawania płynu chłodząco-smarującego na topografię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania materiałów trudnoskrawalnych, kierownik projektu dr inż. Radosław Rosik, 2016
 • Wpływ parametrów skrawania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego w ramach grantu wewnętrznego z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2016, kierownik projektu mgr inż. Norbert Kępczak, 2016
0
Lata 2011-2015
 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2015 Wpływ optymalizacji podawania płynu chłodząco-smarującego na stan warstwy wierzchniej w procesie szlifowania materiałów trudnoskrawalnych, 2015, kierownik projektu dr inż. Radosław Rosik, 2016
 • Lightweight nanocrystalline aluminum based material for space applications (modeling and technology verification) (akronim LightMat4Space) – projekt realizowany wspólnie z Instytutem Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, Institute of Metal Physics Ural Division of Russian Academy of Sciences ROSJA oraz Institute of Materials Research of Slovak Academy of Sciences SŁOWACJA. Źródło finansowania: European Commission from ERA.Net RUS Plus, 2015-2017
 • Teoretyczna analiza modalna łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa i hybrydowego połączenia żeliwa z odlewem mineralnym w ramach stypendium z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2015, kierownik projektu mgr inż. Norbert Kępczak, 2015
 • Projekt badawczy: Nowa energooszczędna metoda regulacji wentylatorów promieniowych, zwłaszcza dla potrzeb energetyki, na lata 2014-2017, finansowany przez NCBiR, budżet projektu: 3.408.875 PLN, konkurs PBS3, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, ID 246040, 01.08.2014-31.01.2017
 • Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna odlewanych łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa w ramach stypendium z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2014, kierownik projektu mgr inż. Norbert Kępczak, 2014
 • Projekt RPO – praca badawczo-rozwojowa nt.: Analiza dokumentacji, materiałów, technologii materiałowych oraz technologii wytwarzania oraz badania w ramach umowy zawartej z: P.P.H.U. PROF MET s.c., J. Cieślak, W. Sadowski, 2014
 • Projekt nr POIR.04.01.04-00-0087/15 Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk Akronim UCM. Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Sawicki (Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ), 2014-2020
 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2014 Monitorowania stanu temperatury w warstwie wierzchniej w procesie szlifowania z udziałem metody MQL, kierownik projektu dr inż. Radosław Rosik, 2014
 • Projekt promotorski Marcina Zawieruchy: Mechatroniczny układ wspomagający chirurga w odczuwaniu siły podczas przeprowadzania operacji z wykorzystaniem zrobotyzowanych narzędzi laparoskopowych, numer 2012/05/N/ST8/02262, 2014-2016
 • Możliwość poprawy właściwości dynamicznych łoża obrabiarki poprzez zastosowanie materiału mineralnego w ramach grantu wewnętrznego z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2014, kierownik projektu mgr inż. Norbert Kępczak, 2014
 • Projekt w ramach funduszy strukturalnych w POIG, oś priorytetowa – Badania i rozwój nowych technologii, działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe: Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla, zadanie 2 Projekt i realizacja rzeczowa oraz eksploatacja nadzorowana demonstratora technologii absorpcji rtęci na obiekcie rzeczywistym w skali 1:200 – 2013-2015
 • Grant badawczy 4126/H03/2011/40 pod kier. dr hab. inż. O. Kunert prof. PŁ: Metodyczne podstawy rozwoju usług około przemysłowych w Polsce dla celów scalania rynku Unii Europejskiej, 2013
 • Projekt INNOTECH-K1/IN1/5/159396/NCBR/12 – Opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzeń do wysokowydajnego nawęglania próżniowego z funkcją kontroli naprężeń i odkształceń hartowniczych, praca zlecona nt.: „Pomiar odkształceń detali referencyjnych”, 2013-2014
 • Hybrydowe połączenie odlewów żeliwnych i mineralnych na łoża obrabiarek w ramach stypendium z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2013, kierownik projektu mgr inż. Norbert Kępczak, 2013
 • Studium wykonalnosci projektu Programu Strategicznego na rzecz bezpieczenstwa i obronnosci panstwa pt.: Rodzina bezzałogowych platform ladowych (BPL) do zastosowan w systemach bezpieczenstwa i obronnosci panstwa, Warszawa, 2012
 • Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podczas sterowania telemanipulatorem o sześciu stopniach swobody na lata 2011-2015 finansowanego przez NCN w kwocie 341.000 PLN, Umowa nr UMO-2011/01/B/ST7/04011, do wniosku nr 2011/01/B/ST7/04011, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Projekt promotorski Pawła Żaka: Badanie zjawisk fizycznych dotyczących ciernego przeniesienia napędu i fuzji danych w zadajniku położenia o nieograniczonym zakresie ruchów kątowych, NCN 2011/01/N/ST7/06791, 08.12.2011-07.12.2013 …więcej
 • Projekt promotorski Radosława Rosika (Nr. N N503 158240) Badanie wpływu glikolu propylenowego jakocieczy obróbkowej podawanej z minimalnym wydatkiem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej w procesie szlifowania – zrealizowany w latach 2010-2013
0
Lata 2006-2010
 • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownik dr hab. inż. Romana E. Śliwa – prof.. Politechniki Rzeszowskiej. Zadanie ZB 1.1: „Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych”, 2009-2015
 • Kompensacja zakłóceń w inteligentnym systemie CNC szlifowania trudnoobrabialnych materiałów, Projekt badawczy KBN, N N503 217938 – Kierownik prof. dr hab. inż. Bogdan Wojciech Kruszyński, 2010-2013
 • Serwomechanizm z ciernym przeniesieniem napędu w dwóch stopniach swobody projekt promotorski Nr, N N502 339236, kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Podsędkowski prof. nadzw. PŁ, czas trwania 2009-2011
 • Projekt badawczy MNiSW Nr N503 198837 realizowany w Politechnice Poznańskiej: Opracowanie adaptacyjnych metod oceny stanu procesu wytwarzania 2009–2012
 • Budowa i badania karuzelowej tokarki sterowanej numerycznie, typu TCW 3100, do wykorbień wałów składanych silników okrętowych projekt celowy ROW-II-398-2008, kierownik ze strony PŁ – prof. dr hab. inż. F. Oryński, 2008-2009
 • Opracowanie nowatorskiej koncepcji technologicznej zgrzewania i oczyszczania naroży skrzydła okiennego z PCV, umożliwiającej poprawę jakości i funkcjonalności okna. dla firmy OKNA Rąbień – program krajowy „Innowacyjna Gospodarka” z funduszy Unii Europejskiej. Praca nr I-8/14/2008/B, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. F. Oryński. Termin od połowy czerwca do połowy lipca 2008
 • Opracowanie systemu sterowania telemanipulatorem o bardzo wysokim poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę poniżej 10-7) do zastosowania w robocie kardiochirurgicznym RobIn Heart®, projekt badawczy Nr. 4T07D01330, kierownik projektu: Paweł Lajmert, Czas trwania 28.06.2006-27.12.2009
 • Wibracyjne szlifowanie płaszczyzn i wałków, projekt badawczy KBN N N503 1185 33, kierownik projektu prof. dr hab. inż. F. Oryński, 2007-2010
 • Modelowanie połączeń stałych i ruchowych dla celów numerycznego obliczania sztywności zespołu, projekt promotorski Nr, N502 055 31/1837, kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, czas trwania 2006-2008
 • Projekt Badawczy KBN N503 007 31/1283 (promotorski mgr inż Wojciecha Stachurskiego) – Wpływ warunków podawania cieczy obróbkowej w strefę obróbki z minimalnym wydatkiem na zużycie frezu ślimakowego, Politechnika Łódzka, 2006-2008
 • Modelowanie połączeń stałych i ruchowych dla celów numerycznego obliczania sztywności złożonych mechanizmów manipulacyjnych projekt promotorski, kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Podsędkowski czas trwania projektu 30.12.2006-30.12.2008
0
Lata 2001-2005
 • Projekt Badawczy KBN nr 5 T07D 034 24 Szlifowanie kompozytów magnetycznych ściernicami z mikrokrystalicznego elektrokorundu spiekanego z zastosowaniem minimalnego smarowania (minimum quanity lubrcation-MQL) Zakończony w 2005
 • Aktywne oddziaływanie poprzez drgania na zmniejszenie falistości szlifowanych powierzchni płaskich. Projekt badawczy dofinansowany przez Rektora PŁ, 11.2005-09.2006
 • Metoda pomiaru sił działających na narzędzie telemanipulatora kardiochirurgicznego projekt promotorski, Nr 4T07D01329, kierownik projektu:  dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, czas trwania 2005-2007
 • Zdalnie sterowane manipulatory medyczne do zastosowań w zabiegach i diagnostyce – Opracowanie manipulatora chirurgicznego dedykowanego do zabiegów laparoskopowych, zadanie w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/02/2005 pn. „Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki”,  ITE – Radom, Politechnika Łódzka, czas trwania projektu 01.10.2005-30.09.2007
 • Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania oraz badania niezawodnościowe rodziny wymiennych narzędzi chirurgicznych do wykorzystania w polskim robocie kardiochirurgicznym RobIn Heart®, projekt 4 T07D 031 26, kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 15.03.2004-15.03.2006
 • Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i zastosowania szlifowania nowoczesnych ściernic CBN 4 T08C 046 23, 2004
 • Wpływ doboru ściernicy na wytrzymałość zmęczeniową zębów kół szlifowanych wg metody Nilesa, projekt badawczy KBN 4 T07D 041 26, 2004 (promotorski mgr inż Piotra Zgórniaka), 2004
 • Projekt badawczy KBN nr PB 4 T07D 014 27: Hybrydowy system sztucznej inteligencji do optymalizacji warunków szlifowania kłowego wałków, kierownik projektu: Paweł Leżański, 2004-2007
 • Układy przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych, projekt promotorski 5T07D 026 25, kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 01.10.2003-30.09.2005
 • Uniwersalny system nawigacyjny robotów mobilnych oparty na przestrzennym skanerze laserowym, projekt promotorski, kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2003
 • Sterowanie telemanipulatorem względem wirtualnie unieruchomionego układu współrzędnych, projekt badawczy, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2004
0
Lata 1996-2000
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do sterowania i optymalizacji procesu szlifowania wzdłużnego wałków, projekt badawczy KBN – Promotorski nr 7T07D 003 19, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, czas realizacji 01.07.00–30.12.02
 • Sterowany numerycznie napęd ruchów posuwowych w szlifierkach, Projekt celowy KBN – umowa badawcza nr 18I8 187 18 99 B, Termin zakończenia – 20.03.2000
 • Roboty kardiochirurgiczne – projekt i wykonanie wielozadaniowego robota oraz ocena skuteczności jego zastosowania do zdalnie sterowanego wykonywania operacji kardiochirurgicznych, projekt badawczy, kierownik projektu: Z. Religa, czas trwania projektu 01.07.2000-31.06.2003
 • System czasu rzeczywistego do nawigacji swobodnych bezobsługowych środków transportu w elastycznych systemach produkcyjnych, projekt badawczy nr 7 T07D 017 13, kierownik projektu: prof. dr inż. Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 01.07.1998-31.06.2000
 • Projekt badawczy KBN nr PB 242 T07 98 14: Automatyczny nadzór procesu szlifowania wzdłużnego wałków, kierownik projektu: Paweł Leżański, 1998-2000
 • Wykorzystanie elementów modelu geometrycznego utworzonego w systemie AutoCAD generacji programów dla OSN, projekt KBN, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1997-2000
 • System dynamicznej nawigacji robotów mobilnych w przestrzeni ze zmieniającymi się przeszkodami, projekt badawczy nr 8 T11A 027 12, kierownik projektu: dr inż. Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 01.04.97-31.03.99
 • System przetwarzania i wyegzekwowania ruchu robotów mobilnych przeznaczony do zastosowań nuklearnych, Kernforschungscentrum Karlsrue GmbH. MESSI NA, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1997
 • Projekt Badawczy 7 102 026 06 – Komputerowo wspomagane obliczanie sił skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych. Komitet Badań Naukowych. Zakończony w 1996
0
Lata 1991-1995
 • Projekt badawczy KBN Nr 7 T07D 047 08: Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w sterowaniu i diagnostyce procesu szlifowania, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1995–1998
 • Metoda diagnozowania luzów w robotach przemysłowych, projekt badawczy nr 7 S101 043 07, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 07.07.94-31.12.96
 • Projekt badawczy Komisji Europejskiej MESSINA (Mobile Execution and Surveillance Systems Intended for Nuclear Application) nr F12T-CT92-0029/ERBCIPDCT930444: Complex Motion Generation for Multibody Mobile Robots, 1994-1995
 • Complex motion generation for multibody mobile robots, projekt badawczy Unii Europejskiej TELEMAN TM50-MESSINA, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, czas trwania projektu 01.04.94-31.12.95
 • Projekt Badawczy 709109101 – Ocena detekcyjnych cech sygnału drganiowego. Komitet Badań Naukowych. Zakończony w 1993
 • Badania nad sterowaniem adaptacyjnym i numerycznym oraz wspomagane komputerowo projektowanie obrabiarek, projekt KBN, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1993-2000
 • Stanowisko CAD-CAM dla projektowania noży tokarskich składanych i projektowania obróbki na pięcioosiowych centrach obróbkowych MC-032, projekt celowy nr 475/C.35-8/93 dla Pabianickiej Fabryki Narzędzi
 • Wykorzystanie elementów modelu geometrycznego utworzonego w systemie Auto CAD w generacji programów dla OSN, projekt KBN, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1992-1996
 • Diagnostyka wielosygnałowa i minimalizacja błędu kształtu w procesie szlifowania kłowego wałków, projekt KBN, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1992
 • Modelowe badania łożyskowań wspomaganych magnetycznie, Projekt badawczy KBN nr 300 169101, Czas realizacji 1993–1994
 • Projekt badawczy KBN nr PB 0446/S1/92/03: Diagnostyka wielosygnałowa i minimalizacja błędu kształtu w procesie szlifowania kłowego wałków, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, prof. PŁ 1992-1994
 • Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków – synteza wiedzy w procesie w inteligentnych systemach nadzoru, projekt KBN, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1991
 • Inteligentne układy pomiarowe dla diagnostyki procesu szlifowania, projekt KBN, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1991
 • Elektrohydrauliczne sterowanie posuwu w obrabiarce, FUM Pabianice, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1991
0
Lata 1986-1990
 • Diagnostyka procesu szlifowania kłowego walków, projekt MEN, kierownik projektu: prof. dr inż. Jan Rafałowicz, 1990
 • Konstrukcja, prototypy i badania elektrowrzecion n=160-180 tyś. obr/min łożyskowanych aerostatycznie, projekt badawczy nr 704509101, kierownik projektu: doc. dr inż. Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 1990-1993.
 • Projekt badawczy CPBP 02.04: Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków (w tym ACO), kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1986–1991
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych przy zastosowaniu radzieckich obrabiarek sterowanych numerycznie, OB R Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w Warszawie, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1986-1989
 • Adaptacja i wdrożenie uniwersalnego systemu obliczeń geometrycznych dla mikrokomputera HP 98306, Fabryka Szlifierek Ponar-Łódź, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1986
0
Lata 1981-1985
 • Kompleksowa komputeryzacja zagadnień technologicznych na bazie kalkulatora programowalnego, Zakłady Aparatury Elektrycznej Łódź, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1985
 • Wykonanie 10 programów do wykonania małych detali i stempli wykrojników na elektrodrążarce, Kujawska Fabryka Manometrów Włocławek, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1984
 • Budowa i badania prototypu zespołów dosuwu i przechylania wrzecienników ściernicy wraz z układem sterowania adaptacyjnego stałowartościowego w szlifierce typu SAB, Fabryka Szlifierek Ponar-Łódź, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1981
0
Lata 1976-1980
 • Budowa i badania prototypu zespołów dosuwu i przechylania wrzecienników ściernicy wraz z układem sterowania do prototypu przemysłowego szlifierki czołowej do płaszczyzn z obrotowym stołem ze sterowaniem adaptacyjnym stalowartościowym typu SAB, OBR Obróbki Ściernej w Łodzi, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1980
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych przy zastosowaniu radzieckich obrabiarek sterowanych numerycznie, OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w Warszawie, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1978
 • Opracowanie układu sterowania i przystosowanie szlifierki SAB-100 do szlifowania ze sterowaniem adaptacyjnym stałowartościowym, OBR Obróbki Ściernej w Łodzi, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1976
 • Kompleksowa modernizacja technologii części krosien i przędzarek na tokarkach sterowanych numerycznie typu 16K20, praca wykonana dla Widzewskich Zakładów Maszyn Włókienniczych WIFAMA w Łodzi, kierownik projektu: doc. dr inż. Jan Rafałowicz, 1976
0