Skip to main content

Tematy doktoratów i prac habilitacyjnych

Tematy zrealizowane przez Pracowników Instytutu i Doktorantów

Treść (rozbudowana)
Lata 2021-2025
 • Praca doktorska mgra inż. Jakuba Sikorskiego Układ przeniesienia napędu przegubu ramienia robota do zastosowań kosmicznych – obroniona 11 maja 2021 roku, promotor: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
0
Lata 2016-2020
 • Praca doktorska mgra inż. Dariusza Kaczmarka Wpływ sposobów i warunków elektroerozyjnego obciągania ściernic supertwardych na kształtowanie ich zdolności skrawnych – obroniona 04 stycznia 2019 roku, promotor: dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. nadzw. PŁ
 • Praca doktorska mgr inż. Katarzyny Koter Konstrukcja i badanie poprzecznych minimięśni pneumatycznych przeznaczonych do napędu zginania przegubów robota – obroniona 24 września 2018 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Adama Niewoli Wykorzystanie przestrzennego skanera laserowego do symultanicznej lokalizacji, budowania mapy i planowania trajektorii robota mobilnego w przestrzeni niezurbanizowanej – obroniona 22 czerwca 2018 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Norberta Kępczaka Badanie wybranych właściwości eksploatacyjnych korpusu obrabiarki wykonanego z materiału mineralnego i żeliwa – obroniona 16 października 2017 roku, promotor: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ, przewód doktorski otwarty 29 listopada 2013 roku
 • Praca doktorska mgra inż. Piotra Rakowskiego Suwmiarka 6D – Uniwersalne ramię pomiarowe do pomiarów w przestrzeni 6D o powszechnym zastosowaniu warsztatowym – przed otwarciem przewodu doktorskiego, proponowany promotor : prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Michała Czuby Model współpracy kolonoskopu zrobotyzowanego z jelitami – przed otwarciem przewodu doktorskiego, proponowany promotor : prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Jacka Poświaty Metody redukcji efektu stick-slip w siłowniku pneumatycznym – w trakcie realizacji, promotor od 2017 roku: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
 • Praca doktorska mgra inż. Andrzeja Ślebiody Technologia precyzyjnej obróbki długich otworów – w trakcie realizacji, promotor od 2017 roku: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ, promotor pomocniczy: dr inż. Robert Święcik
 • Praca doktorska mgra inż. Marcina Zawieruchy Siłowe sprzężenie zwrotne telemanipulatora chirurgicznego – w trakcie realizacji, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
0
Lata 2011-2015
 • Praca doktorska mgra inż. Pawła Żaka Zadajnik ruchu o nieograniczonym zakresie ruchów kątowych – obroniona 16 października 2015 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Jakuba Sikorskiego Układ przeniesienia napędu przegubu ramienia robota do zastosowań kosmicznych – w trakcie realizacji, promotor od 2015 roku: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
 • Praca habilitacyjna dra inż. Andrzeja Kosuckiego Badanie transportu ładunków przy wykorzystaniu skojarzonych ruchów mechanizmów suwnic pomostowych – obroniona 04 lipca 2014 roku
 • Praca doktorska mgra inż. Błażeja Witkowskiego Synchronization of coupled spherical pendula – obroniona 21 października 2014 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Borkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Radosława Rosika Badanie wpływu glikolu propylenowego jako cieczy obróbkowej podawanej z minimalnym wydatkiem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej w procesie szlifowania – obroniona w 3 grudnia 2013 roku, promotor: dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ
 • Praca doktorska mgra inż. Łukasza Stawińskiego Badanie własności hydraulicznego układu napędowego z zaworem hamującym typu counterbalance przy obciążeniu biernym i czynnym – obroniona 11 października 2013 roku, promotor: dr hab. inż. Jacek Cink, prof. nadzw. PŁ
 • Praca habilitacyjna dra inż. Pawła Leżańskiego Automatyczne nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego kłowego – nadanie stopnia dra hab. n. t. w dniu 22 lutego 2013 roku
 • Praca doktorska mgra inż. Rafała Leonarcika Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów – obroniona w który obronił ją w styczniu 2013 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
 • Praca doktorska mgra inż. Marcina Skowrona Metoda oceny właściwości skrawnych ściernic supertwardych ze spoiwem żywicznym – obroniona w lipcu 2013 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
 • Praca doktorska mgra inż. Dariusza Ostrowskiego Wpływ warunków mikroskrawania bocznych powierzchni zębów ślimacznic na dokładność kinematyczną przekładni ślimakowych – obroniona w 2012 roku, promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Marciniak
 • Praca doktorska mgra inż. Sebastiana Bojanowskiego Wpływ oscylacji prędkości ruchu obrotowego przedmiotu obrabianego na falistość powierzchni szlifowanego otworu – w trakcie realizacji, promotor: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ, przewód doktorski otwarty 16 września 2011 roku
 • Praca doktorska mgra inż. Łukasza Frącczaka Serwomechanizm z ciernym przeniesieniem napędu w dwóch stopniach swobody – obroniona 13 wrzesień 2011 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca habilitacyjna dra inż. Witolda Pawłowskiego Wibracyjne szlifowanie wgłębne wałków – obroniona 12 kwietnia 2011 roku
0
Lata 2006-2010
 • Praca doktorska mgr inż. Małgorzaty Sikory Analiza i badania właściwości hydrostatycznych łożysk poprzeczno-wzdłużnych przeznaczonych dla wrzecion obrabiarek – obroniona 15 grudnia 2010 roku, promotor: dr hab. inż. Ryszard Przybył, prof. nadzw. PŁ
 • Praca doktorska mgr inż. Agnieszki Kobierskiej Metoda pomiaru sił działających na narzędzie manipulatora kardiochirurgicznego – obroniona 16 listopada 2010 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Piotra Zawiasy Modelowanie połączeń stałych i ruchowych dla celów numerycznego obliczania sztywności złożonych mechanizmów manipulacyjnych – obroniona w 2009 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Roberta Święcika Wpływ elektroerozyjnego szlifowania na przebieg procesu i wyniki obróbki – obroniona w 2008 roku, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak
 • Praca doktorska mgra inż. Wojciecha Stachurskiego Wpływ warunków podawania cieczy obróbkowej w strefę obróbki z minimalnym wydatkiem na zużycie frezu ślimakowego – obroniona 18.11.2008 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
 • Praca doktorska mgra inż. Piotra Wróblewskiego Układy przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych – obroniona z wyróżnieniem w 2007 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Grzegorza Bechcińskiego Aktywne oddziaływanie poprzez drgania na zmniejszenie falistości szlifowanych powierzchni płaskich – obroniona w 2006 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Oryński
0
Lata 2001-2005
 • Praca doktorska mgra inż. Marka Idzikowskiego Laserowy system nawigacyjny robotów mobilnych – obroniona z wyróżnieniem w 2005 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Praca doktorska mgra inż. Sławomira Halusiaka Dynamika mechanizmu podnoszenia z napędem hydrostatycznym zasilanym ze stałociśnieniowej sieci hydraulicznej z automatycznym sterowaniem chłonnością silnika wtórnego – obroniona 19 listopada 2004 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk
 • Praca doktorska mgra inż. Pawła Lajmerta Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do sterowania i optymalizacji procesu szlifowania wzdłużnego wałków – obroniona w 2003 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
0
Lata 1996-2000
 • Praca habilitacyjna dra inż. Leszka Podsędkowskiego Dynamiczne Planowanie Trajektorii Robotów Mobilnych w Zmiennej Przestrzeni Roboczej – obroniona w czerwcu 1999 roku
 • Praca doktorska mgra inż. Witolda Pawłowskiego Wpływ procesu szlifowania na tłumienie drgań wymuszonych wrzeciennika ściernicy szlifierek kłowych – obroniona 20 maja 1999 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Oryński
 • Praca doktorska mgra inż. Andrzeja Kosuckiego Badania kompensacji ukosowania suwnicy z hydrostatycznym napędem mechanizmu jazdy – obroniona 18 grudnia 1998 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk
 • Praca doktorska mgra inż. Stanisława Midery Wpływ zmienności warunków obróbki na przebieg sił skrawania wzdłuż szlifowanego zarysu zęba – obroniona w 1998 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
0
Lata 1991-1995
 • Praca doktorska mgra inż. Aleksandera Ornafa Adaptacyjne sterowanie wieloparametrowe optymalizujące proces szlifowania kłowego walków – obroniona w 1995 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Leszka Podsędkowskiego Metoda automatycznego pomiaru luzów w węzłach robota przemysłowego – obroniona w 1993 roku, promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Kwapisz
 • Praca doktorska mgra inż. Dariusza Wrąbla Przydatność pomiarów sil skrawania oraz drgań układu OUPN do diagnozowania stanu ściernicy w procesie wgłębnego kłowego szlifowania wałków – obroniona w 1993 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
0
Lata 1981-1990
 • Praca doktorska mgra inż. Pawła Kubika Kompensacja błędów walcowości metodą korekcji toru narzędzia przy toczeniu powierzchni cylindrycznych na tokarkach sterowanych numerycznie – obroniona w 1985 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Jacka Teodorczyka Sterowanie adaptacyjne graniczne podczas procesu czołowego szlifowania zgrubnego na szlifierce z obrotowym stołem – obroniona w 1984 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Ryszarda Balińskiego Wpływ kąta pochylenia wrzeciennika ściernicy na warunki samoostrzenia ściernicy i wydajność podczas czołowego szlifowania na szlifierce do płaszczyzn ze stołem obrotowym – obroniona w 1983 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Pawła Leżańskiego Model procesu czołowego szlifowania płaszczyzn na szlifierce ze stołem obrotowym w aspekcie zastosowania sterowania adaptacyjnego – obroniona w 1983 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Grzegorza Lange Optymalizacja wspomaganego komputerowo procesu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w aspekcie podziału zadań między człowieka a komputer – obroniona w 1981 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Jana Jaworskiego Metoda wykorzystania kalkulatora programowalnego lub mikrokomputera jako jednostki sterującej pracą obrabiarek sterowanych numerycznie – obroniona w 1981 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
0
Lata 1975-1980
 • Praca doktorska mgra inż. Ryszarda Przybyła Optymalizacja ciśnienia zasilania łożysk hydrostatycznych przeznaczonych dla wrzecion obrabiarek precyzyjnych – obroniona w 1980 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Stanisława Płaska Wpływ parametrów dynamicznych procesu szlifowania na błędy kształtu powierzchni obrabianej – obroniona w 1979 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
 • Praca doktorska mgra inż. Jerzego Lipskiego Wpływ parametrów układu sterowania adaptacyjnego geometrycznego na błędy kształtu przy toczeniu – obroniona w 1978 roku, promotor: prof. dr inż. Jan Rafałowicz
0